|  JoinUs

About Us - About Us


הוועד הפראלימפי הישראלי יחד עם ההתאחדות הישראלית לספורט נכים הינם מוסדות הגג של ספורט הנכים בישראל.

הוועד הפראלימפי פועל מכוח האמנה הפראלימפית הבינלאומית שניתנה להתאחדות הישראלית לספורט נכים בשנת 1989. בוועד חברים ארגוני הנכים שלהם ספורטאים בסגלים הפראלימפים, נציג הספורטאים ונציגי ציבור.

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אמונה על ניהולם של עשרים ענפי ספורט פראלימפים ומנהלת בהם את כל פעילות הספורט התחרותית וההישגית של ספורט הנכים בישראל. 

מפעילות ההתאחדות:
1. ענפי ספורט | הפעלת 20 ענפי ספורט פראלימפים
2. ליגות, אליפות ישראל וגביע המדינה | ארגון ליגות ברמה הארצית, אליפות ישראל וגביע המדינה ל 20 ענפי ספורט
3. נבחרות ישראל | הכנת נבחרות ישראל ב-20 ענפי ספורט והשתתפות באליפויות עולם/אירופה
4. פרחי ספורט | איתור, פיתוח וקידום ספורטאים וספורטאיות צעירים עם מוגבלות מוטורית וליקויי ראייה ועיוורים
5. אתנה | בניית תוכניות עבודה רב שנתיות בשיתוף 'אתנה' –הפרויקט הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל
6. תחרויות בינלאומיות | ייצוג הספורט הפראלימפי בתחרויות בארץ ובעולםהוועד הפראלימפי הישראלי אחראי להכנתן ושיגורן של משלחות ישראל למשחקים הפראלימפים.
הוועד הפראלימפי תומך בספורטאי הסגלים ונתמך במישור המקצועי על ידי היחידה לספורט הישגי.
הוועד הפראלימפי מפעיל את הקרן לקידום ספורט הנכים, מעניק מלגות הישג לספורטאי הסגל הבכיר בהתאם לקריטריוני הישג מזכים, ומלווה בתמיכה מקצועית ספורטאי עתודה מצטיינים וסגל 2020. 


מפעילות הוועד:

1. משחקים פראלימפים | הכנת המשלחת הישראלית למשחקים הפראלימפים  
2. ייצוג | ייצוג ישראל בוועדות השונות של הוועד הבינ"ל והנהלות של ענפי הספורט המובילים
3. חשיפה ומודעות | חשיפת הספורט הפראלימפי בישראל
4. היחידה לספורט הישגי | הפעלת תוכניות מקצועיות ארוכת טווח לטיפוח ופיתוח ספורט הנכים בארץ בשיתוף היחידה לספורט הישגי במכון וינגייט ובשיתוף פעולה עם גופים, עמותות ואיגודי ספורט שונים 
5. השתלמויות וכנסים | הפקת וארגון השתלמויות למאמנים ואנשי מקצוע שונים בענפי הספורט הפראלימפי 

הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות הישראלית לספורט נכים פועלים לחשיפתו של הספורט הפראלימפי לכל קשת האוכלוסייה בשיתוף פעולה עם משרד התרבות והספורט, משרד החינוך,הטוטו, רשויות מקומיות ועוד. 

היחידה לספורט הישגי 

הזרוע המקצועית של הוועד הפראלימפי. היחידה בשיתוף הוועד הפראלימפי אחראית על הכנת הסגל הפראלימפי למשחקים הפראלימפים. היחידה מעניקה מעטפת מקצועית, רפואית ומדעית תוך ליווי הספורטאי ומאמנו מרמת תוכנית העבודה השנתית ורב שנתית, דרך קביעת קריטריוני הישג לכניסה לסגלים ועד הענקת מעטפת רפואית מדעית תומכת במטרה לוודא כי לספורטאי ומאמנו קרקע פורייה ושקטה בדרכם למיצוי ומקסום הפוטנציאל.

ענפים פראלימפים  


סוגי נכויות:

בספורט הפראלימפי משתתפים ספורטאים עם הלקויות הבאות:

קטועים | נפגעי חוט שידרה | נפגעי שיתוק מוחין | בעלי נכויות מוטוריות אחרות | עיוורים וליקויי ראיה